صرافی آینده

قوانین و مقررات

 • مسئولیت صحت امضاء و درج هرگونه اطلاعات ناقص/اشتباه/مخدوش/مبهم و ناخوانا به عهده متقاضي و یا بانک ارسال کننده حواله می باشد و در صورت ثبت اشتباه و بدنبال آن احتمال ارسال حواله به ذینفع دیگر و یا برگشت حواله ،شرکت صرافی آینده هیچگونه مسئولیتی در قبال موارد فوق را ندارد..
 • مسئولیت حفاظت و مراقبت از کلیه مکاتبات( اعم از فیزیکی یا اینترنتی) به منظور جلوگیری از تغییر مندرجات از سوی اشخاص غیر مجاز و یا هک شدن آنها به عهده متقاضی می باشد.
 • کارمزد و كليه هزينه هاي حواله در خارج از کشور به عهده متقاضی می باشد. شركت صرافي آینده هيچ تعهدي در قبال هزينه هاي مربوط به برگشت حواله نداشته و کارمزدها و هزینه های مکسوره غیرقابل عودت می باشد. در صورت برگشت حواله و انصراف از ارسال مجدد،صرفاً معادل وجه ريالي به نرخ ارز خریداری شده مطابق قوانین و مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا ، پس از كسر كارمزد به حساب مشتري واريز ميگردد. .
 • شرکت صرافی آینده در خصوص کارمزدهای بانک مبداء ، واسط و مقصد هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت..
 • اینجانب/شرکت موظف است ظرف مدت هفت روز کاری از زمان دریافت رسید حواله نسبت به وصول و یا عدم وصول حواله توسط ذینفع را کتبا به شرکت صرافی آینده اعلام نمایم؛ عدم اعلام در مدت مقرر به منزله وصول حواله می باشد، بدیهی است مسئولیت های ناشی از عدم اطلاع به موقع به عهده اینجانب/ این شرکت می باشد..
 • متقاضی متعهد ميشود ارسال حواله جهت مسائل تروريستي و يا پولشويي نبوده و در صورت عدم رعايت مقررات مربوطه و بلوكه شدن مبلغ حواله، مسئوليت آن به عهده متقاضي خواهد بود..
 • در صورت نیاز به ارائه اینویس ویا هرگونه مدارك درخواستي توسط بانك کارگزار و یا ذينفع به عهده متقاضی یا ذينفع حواله بوده و در خصوص نواقص يا تعلل در ارائه مدارك مذكور كه متعاقباً منجر به برگشت و یا تاخير در پرداخت وجه به ذينفع ميگردد مسئولیتی متوجه شرکت صرافی آینده نخواهد بود. ..
 • حواله هاي ارسالي توسط اينجانب/این شركت، مطابق با مجموعه مقررات و آيين نامه هاي بانك مركزي و بانك آینده ميباشد و مسئوليت عدم رعايت مقررات مربوطه به عهده مسئولين شعبه بانک متقاضي حواله/عامل مي باشد...
 • حواله هایی که ارز تامین شده با ارز قید شده در حواله متفاوت باشد تبدیل ارز به نرخ تاریخ روز انجام حواله صورت می پذیرد و نوسانات ناشی از تبدیل به عهده شرکت صرافی آینده نخواهد بود و مسئوليت عدم رعايت مقررات مربوطه به عهده مسئولين شعبه بانک متقاضي حواله/عامل مي باشد...
 • چنانچه مشخصات حساب اعلامی در لیست تحریم ها بوده و موجب عودت وجه یا بلوکه شدن و یا احتمال مسدودی حساب های کارگزاران این صرافی گردد، کلیه مسئولیت ها و هزینه های مرتبط به آن برعهده متقاضی حواله بوده و هیچگونه مسئولیت و هزینه ای متوجه شرکت صرافی آینده نمی باشد....

دستور العمل اجرایی مبارزه با پولشویی در صرافی ها         دانلود کنید

 • اصل کارت ملی متعلق به خریدار یا فروشنده ارز
 • کارت بانکی متعلق به خریدار ارز
 • شماره تلفن همراه متعلق به خریدار یا فروشنده ارز
 • حضور شخص خریدار و یا فروشنده ارز